Rzeczoznawcy samochodowi i maszynowi

Idź do spisu treści

Menu główne

Cennik - stacja diagnostyczna

Przydatne informacje

1.    Okresowe badania techniczne
1.1
  motocykl, ciągnik rolniczy - 62,00 zł;
1.2
  samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t  m.w. (1) - 98,00 zł;
1.3
  samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. - 153,00 zł;
1.4
  samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy - 176,00 zł;
1.5
  autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą - 199,00 zł;
1.6
  przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. - 40,00 zł;
1.7
  przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. - 50,00 zł;
1.8
  przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. - 70,00 zł;
1.9  
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. - 78,00 zł;
1.10
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c - 163,00 zł;
1.11
przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. - 177,00 zł;
1.15
pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) - 63,00 zł;
1.22
motorower - 50,00 zł;
1.23
pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej - 62,00 zł.
      
2
.    Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1
  skuteczności i równomierności działania hamulców - 20,00 zł;
2.4
  ustawienia i natężenia świateł mijania - 14,00 zł;
2.5
  połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu - 20,00 zł;
2.6
  toksyczności spalin - 14,00 zł;
2.7
  poziomu hałasu - 20,00 zł;
2.8
  geometrii kół jednej osi - 36,00 zł;
2.9
  działania amortyzatorów jednej osi - 14,00 zł;
2.10
wszystkich innych usterek łącznie - 20,00 zł.
      
4
.    Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1
  określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) (3) - 20,00 zł;
4.2
  po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) - 94,00 zł;
4.3
  dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym - 51,00 zł.
      
5
.    Dodatkowe badanie techniczne pojazdu sierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1
  co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych (3) - 20,00 zł;
5.2
  po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) - 94,00 zł.
     
6
.    Pozostałe dodatkwe badania techniczne pojazdu:
6.2
  który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) - 42,00 zł;
6.3
  który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) - 50,00 zł;
6.4
  który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) - 85,00 zł;
6.5
  autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100km/h (za badanie specjalistyczne) - 126,00 zł;
6.6
  do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) - 48,00 zł;
6.7
  w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym - 82,00 zł;
6.8
  w którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - 50,00 zł;
6.9.1
skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji - 60,00 zł;
6.9.2
skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska - 94,00 zł;
6.10
pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzenia lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - 94,00 zł;
6.11
pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (bad VAT) - 50,00 zł;
6.12
dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego (tzw. "S") - 120,00 zł;
     
7
.    Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1
  prawidłowości pzrystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy (1) - 35,00 zł;
7.2
  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze (4) - 21,00 zł;
7.3
  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób (4) - 48,00 zł;
7.4
  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej (4) - 41,00 zł;
7.5
  czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego (4) - 41,00 zł;
7.6
  wykonanie numeru nadwozia - 49,00 zł;
7.7
  wykonanie numeru silnika - 49,00 zł;
7.8
  wykonanie tabliczki i jej umieszczenie - 36,00 zł;
7.9
  sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych) - 82,00 zł;
7.10
pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdu samochodowego do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołemi i układami bezpieczeństwa jazdy (5) - 255,00 zł.

Objaśnienia:
(1) - W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
(2) - Pozostałe badania jak dla autobusu.
(3) - W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
(4) - Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
(5) - Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:  
m.w.   - masa własna pojazdu,  
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego